SCG D'COR กับ ชุมชนโชฎึก GALLERY

ระดมความคิด ค้นหาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ ของ 2 ทีมสถาปนิก

ผ่านการเวิร์กชอป online แบบนิวนอร์มอลโดยมี SCG D’COR เป็นผู้สนับสนุนวัสดุหลัก